Crochet Round Tablecloths
Available Two Sizes.
88″x88″ Round Crochet Tablecloth &
105″x105″ Round Crochet Tablecloth.
White. All Cotton.

88″x88″ Round. $69.99 each.
105″x105″ Round. $119.99 each.

Matching Napkin. White. (17″x17″). $29.99 per dozen.